Klínatka vidlitá - Onychogomphus forcipatus (samec) (1)