Klínatka vidlitá - Onychogomphus forcipatus (samec) (3)