Klínatka vidlitá - Onychogomphus forcipatus (samec) (4)